Hitri iskalnik po
bazah podatkov

 

E-novice

Aktualni članki in obvestila

 

Za avtorje

 

HITRA PRIJAVA

Natisni stran | Povečaj velikost pisave | Zmanjšaj velikost pisave
Prva stran |  Vse povezave

Vse povezave

Na tem mestu najdete strukturirane povezave glede na geografsko področje ali tematiko alkoholne problematike. Na začetku najdete seznam kategorij povezav, v nadaljevanju pa podrobno navedene, znotraj posameznih skupin.

 

 

KAZALO

 

SLOVENIJA

 

EVROPA 

EVROPSKA KOMISIJA 

 

EVROPSKE KROVNE NEVLADNE ORGANIZACIJE

NACIONALNE ORGANIZACIJE PO POSAMEZNIH DRŽAVAH 

 

SVET 

SVETOVNA ZDRAVSTVENA ORGANIZACIJA 

 

NACIONALNE ORGANIZACIJE PO POSAMEZNIH DRŽAVAH 

 

OSTALE ZANIMIVE POVEZAVE PO PODROČJIH

 

RAZNO 

 

 

 

SLOVENIJA

 

Vladne organizacije in temeljna zakonodaja na področju alkohola v Sloveniji

Ministrstvo za zdravje 

Na strani Sektorja za krepitev zdravja in zdrav življenjski slog, ki deluje v okviru delovnega področja Javno zdravje, je mogoče najti bistvene informacije o alkoholu. Med drugim tudi informacije o problematiki v Sloveniji in EU, temeljne dokumente zakonodaje na področju alkohola v Sloveniji in EU ter pomembnejše publikacije in poročila. 

 

Ministrstvo za notranje zadeve - Policija

Poleg aktualnih sporočil za javnost, ki pogosto opozarjajo na problematiko alkohola in pozivajo udeležence v prometu k vzdržnosti od pitja alkohola, stran vsebuje tudi predstavitve preventivnih projektov. Eden najbolj odmevnih je Alkohol ubija, največkrat nedolžne. Na strani projekta je mogoče najti preventivne nasvete za voznike in lastnike gostinskih lokalov, pregled dejstev o alkoholu in njegovemu vplivu na vožnjo ter s tem povezano zakonodajo.

 

Nacionalni inštitut za javno zdravje

Med področji povezanimi z življenjskim slogom, ki jih pokriva IVZ, je tudi problematika alkohola. Na strani je zbirka prispevkov, ki pokrivajo različne vidike problematike v Sloveniji, npr. povzetek raziskav o pivskem vedenju v Sloveniji, podatki o porabi čistega alkohola na prebivalca v Sloveniji, pregled glavnih političnih dokumentov s področja alkohola v Sloveniji in EU. 

 

Zakon o omejevanju porabe alkohola - ZOPA (Uradni list RS, št. 15/2003) določa ukrepe in načine omejevanja porabe alkohola ter ukrepe za preprečevanje škodljivih posledic rabe alkohola. Nadzor nad izvajanjem ZOPE opravljajo:

 

Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 2001) določa pravice, obveznosti in odgovornosti pravnih in fizičnih oseb ter javni interes Republike Slovenije na področju medijev. V enem od svojih členov pravi, da se z oglaševanjem ne sme prizadeti spoštovanja človekovega dostojanstva ter vzpodbujati dejanj, ki škodujejo zdravju in varnosti ljudi ali zaščiti okolja ali kulturne dediščine. 

 

Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/2000, zadnja sprememba 47/2004) 

Po tem zakonu se lahko oglašujejo alkoholne pijače, ki vsebujejo 15 in manj volumenskih odstotkov alkohola. Zakon določa nosilce, na katerih se te alkoholne pijače lahko oglašuje. Zakon določa tudi pogoje, ki jih mora izponjevati oglaševalsko sporočilo. 

 

Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2007-2011 (Uradni list RS, št. 2/2007)prometno varnost opredeljuje kot eno temeljnih kakovosti prometnega sistema. Resolucija post avi vizijo varnosti cestnega prometa, t.j. nič smrtnih žrtev na cestah v Sloveniji, ter določa cilje, strategije in ukrepe za doseganje varnosti cestnega prometa.

Nova prometna zakonodaja - sedanji Zakon o varnosti cestnega prometa so nadomestili štirje novi: Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/2010 z dne 27. 12. 2010), Zakon o voznikih in Zakon o cestah:

Zakon o pravilih cestnega prometa  (Uradni list RS, št. 109/2010 z dne 30. 12. 2010) ureja prometna pravila ravnanja v cestnem prometu ter pooblastila in sankcije, ki jih pri izvajanju tega zakona izrekajo pristojni organi. V posebnem poglavju obravnava psihofizično stanje udeležencev cestnega prometa ter v 104. in 105. členu posebej alkohol. Vozniki ne smejo voziti vozila v cestnem prometu, niti ga začeti voziti, če so pod vplivom alkohola. Količina alkohola v organizmu je določena s koncentracijo alkohola v krvi ali tej ustrezno koncentracijo alkohola v izdihanem zraku. Vozniki imajo lahko največ do vključno 0,50 grama alkohola na kilogram krvi (g/kg) ali do vključno 0,24 miligrama alkohola v litru (mg/l) izdihanega zraka, pod pogojem, da tudi pri nižji koncentraciji alkohola ne kažejo znakov motenj v vedenju, katerih posledica je lahko nezanesljivo ravnanje v cestnem prometu. Zakon poleg tega opredeljuje udeležence cestnega prometa, ki ne smejo imeti alkohola v organizmu ter določa načine preverjanja psihofizičnega stanja voznikov.

Zakon o voznikih  (Uradni list RS, št. 109/2010 z dne 30. 12. 2010) določa načrtovanje in izvajanje nalog za preventivo in varnost v cestnem prometu, pravila in pogoje za udeležbo voznikov v cestnem prometu ter pravila in pogoje za usposabljanje kandidatov za voznike motornih vozil. Zakon ureja tudi udeležbo v rehabilitacijskih programih. Rehabilitacijskega programa se mora udeležiti oseba, ki ji je izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja in so ji bile izrečene kazenske točke zaradi vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi in jo v program napoti sodišče. Sodišče pri določitvi ustreznega rehabilitacijskega programa, ki ga določi na podlagi zdravniškega spričevala, izbira med tremi rehabilitacijskimi programi:

  1. edukacijske delavnice v obsegu najmanj šest pedagoških ur z vsebinami varnosti cestnega prometa, tveganjih zaradi vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, odgovornosti voznikov in psihosocialnih odnosih med udeleženci v cestnem prometu;
  2. psihosocialne delavnice v obsegu najmanj 17 pedagoških ur, od tega najmanj dve uri individualne obravnave in najmanj 15 ur dela v skupini z vsebinami varnosti cestnega prometa, tveganjih zaradi vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, odgovornosti voznikov in psihosocialnih odnosih med udeleženci v cestnem prometu;
  3. programi zdravljenja, ki potekajo po standardiziranih programih zdravljenja odvisnosti.

Ustreznega rehabilitacijskega programa iz prvega odstavka tega člena, ki ga določi pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti na podlagi ugotovitev kontrolnega zdravstvenega pregleda, se lahko udeleži tudi imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja enkrat v treh letih od tedaj, ko je bil prvič pravnomočno kaznovan zaradi prekrška vožnje pod vplivom alkohola, če je bilo ugotovljeno, da je imel v organizmu več kot 0,80 do vključno 1,10 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,38 do vključno 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Imetniku veljavnega vozniškega dovoljenja, ki se je udeležil rehabilitacijskega programa se z dnem, ko predloži organu, pristojnemu za vodenje evidence kazenskih točk, potrdilo o opravljenem rehabilitacijskem programu, iz evidence kazenskih točk izbrišejo štiri pravnomočno izrečene kazenske točke za prekršek vožnje pod vplivom alkohola.

Pravilnik o načinu in postopku opravljanja pregledov in analiz krvi, urina, drugih telesnih tekočin in tkiva na prisotnost alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi (Uradni list RS, št. 121/2004) je dostopen tukaj.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) v 51. členu prepoveduje delo pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc. Z globo od 100 do 1.000 evrov se kaznuje za prekršek delavec, ki dela ali je na delovnem mestu pod vplivom alkohola, drog ali drugih substanc.

 

 

Portali

Med.Over.Net 

Je portal, ki nudi zelo izčrpne informacije o zdravju, zdravem življenju, prehrani, ipd. Na portalu najdemo različne strokovne članke in spletne forume, kjer izkušeni strokovnjaki odgovarjajo na vprašanja uporabnikov. Na strani je dostopen obširen prispevek o alkoholu in spletni forum na temo alkohola, kjer je mogoče anonimno zapisati svojo izkušnjo ali mnenje.

 

Preventivno promocijski programi

Seznam slovenskih preventivnih in promocijskih programov, ki so potekali ali trenutno potekajo, je dostopen tukaj. 

 

Raziskave 

Seznam raziskav, ki so bile narejene v Sloveniji je dostopen tukaj. 

 

Akterji

Baza akterjev, ki v Sloveniji delujejo na področju problematike alkohola, je dostopna tukaj.

 

 

EVROPA 

 

EVROPSKA KOMISIJA 

Na strani Evropske komisije, ki pokriva zdravje, je mogoče s področja alkohola najti: 

 

Pomembne evropske dokumente 

Na strani je zbirka povezav do pomembnejših evropskih dokumentov, ki se dotikajo problematike alkohola - npr. strategija preprečevanja škode, ki jo povzroča alkohol, politika ozaveščanja kupcev, določila o dostopnost in cenah alkohola. Obenem stran omogoča dostop do statističnih podatkov Evropske komisije o porabi alkohola. 

 

Preprečevanje škodljivih posledic alkohola 

Izčrpna in celovita zbirka povezav do vseh dokumentov, ki predstavljajo del strategije Evropske komisije za preprečevanje škodljivih posledic alkohola. Med dokumenti je tudi pregled obstoječih političnih in zakonodajnih dokumentov v državah EU27 (2007), ki so usmerjeni v zmanjševanje škode povezane z alkoholom. 

 

Poročilo Alkohol v Evropi (2006)

Izčrpno in obsežno poročilo avtorjev Petra Andersona in Bena Baumberga, ki obravnava alkohol kot pomemben javnozdravstveni problem v Evropi. Alkoholna problematika je v poročilu osvetljena iz različnih vidikov: zgodovinskega, ekonomskega, statističnega, zdravstvenega in političnega. 

 

Health-EU: The public health portal of the European Union

Uradni spletni zdravstveni portal Evropske Unije vsebuje širok spekter informacij o področjih povezanih z zdravjem in aktivnostih EU na tem področju. Podstran namenjena alkoholu vsebuje povezave do statističnih podatkov in politik EU, povezanih z alkoholom.

 

Pomembnejši dokumenti Sveta Evropske unije glede področja alkohola

Priporočilo glede uživanja alkohola pri mladih, posebej otrocih in mladostnikih(Council Recommendation on the drinking of alcohol by young people, in particular children and adolescents, 2001) poziva k raziskovanju različnih vidikov uživanja alkohola med mladostniki; razvijanju, implementaciji in evalvaciji splošnih zdravstveno-promocijskih aktivnosti, ki so namenjene otrokom, mladostnikom, njihovim staršem, u čitel tiny_mce/themes/advanced/langs/sl.js"> jem in skrbnikom.

 

Sk lepi za Strategijo skupnosti za zmanjševanje škode zaradi uživanja alkohola (Council conclusion on the drinking of alcohol by young people, in particular children and adolescents, 2001) pozivajo Evropsko komisijo k predložitvi predlogov za obsežno strategijo Skupnosti, ki bo, kot dopolnilo nacionalnih politik, namenjena zmanjševanju škode zaradi uživanja alkohola.

 

Sporočilo o Strategiji skupnosti za zmanjšanje škode zaradi uživanja alkohola v državah članicah (Communication from the Commison to the Council, the European Parliament, the Eropean Economic and Social Commitee and the Committe of the regions, 2006) določa pristop Evropske unije za podporo in okrepitev usklajene stategije za zmanjševanje škode zaradi uživanja alkohola, ki bo temeljil na zavezanosti Evropske komisije k nadaljevanju in razvijanju ukrepov pod njenimi pristojnostmi ter razširjanju dobrih praks, ki se izvajajo v posameznih državah članicah.

 

Pregled obstoječih političnih in zakonodajnih dokumentov v državah EU27 (2007), ki so usmerjeni v zmanjševanje škode povezane z alkoholom, je dostopen na spletni strani Evropske komisije, Direktorata za področje potrošnika in zdravja.

 

 

Projekti

Vintage je projekt, financiran s strani Evropske komisije, ki ga koordinira Instituto Superiore di Sanità (ISS) iz Italije. Namenjen je preprečevanju škodljive rabe alkohola pri starejših. Opis projekta v slovenščini je mogoče najti na naslednji povezavi. Kot slovenski partner pri projektu sodeluje Inštitut za varovanje zdravja RS. 

 

Club Health - bolj zdravo in varnejše nočno življenje mladih. Pri projektu kot slovenski partner sodeluje Inštitut Utrip, ki je v letu 2007 sklenil dogovor z Univerzo John Moores iz Liverpoola, da prevzame nalogo upravljanja in razvoja evropskega dela mreže "Club Health", ki se ukvarja s področjem tveganega obnašanja mladih v nočnem življenju. Gre za 3-letni projekt (april 2009 - april 2012), ki je sofinanciran s strani Evropske komisije 

 

AMPHORA ("Alcohol Measures for Public Health Alliance") je 4-letni evropski raziskovalni projekt s področja alkohola. Vodi ga barcelonska bolnica oziroma njihova fundacija, sofinancira pa ga Evropska komisija iz 7. okvirnega raziskovalnega programa s področja zdravja. Namen projekta je narediti pregled najnovejših dokazov o učinkovitosti ukrepov javnega zdravja za zmanjševanje posledic škodljivega pitja alkohola in te informacije posredovati političnim odločevalcem, da bodo, skupaj z drugimi akterji, ki delujejo na področju alkoholne problematike, lažje snovali alkoholno politiko. Pri projektu kot slovenski partner sodeluje Inštitut Utrip. 

 

European Family Empowerment (EFE): Izboljšanje družinskih veščin z namenom preprečevanja tvegane in škodljive rabe alkohola in drugih drog je evropski projekt, v katerem sodeluje 6 organizacij iz šestih evropskih držav (Španija, Velika Britanija, Švedska, Portugalska, Češka in Slovenija). Pri projektu kot slovenski partner sodeluje Inštitut Utrip. Projekt sofinancira Evropska komisija iz programa »Drug Prevention and Information«. Namen projekta je krepitev zmogljivosti družin na področju preprečevanja zasvojenosti ter povečanje organizacijskih sposobnosti in sinergije pri sodelovanju s pristojnimi ustanovami in nevladnimi organizacijami. Glavni cilj projekta je raziskati in razviti raznolike preventivne aktivnosti za sodobne evropske družine v smeri preprečevanja tvegane in škodljive rabe alkohola in drugih drog s strani njihovih otrok in mladostnikov. 

 

STEPS - "Strengthening Engagement in Public Health Research" je projekt, ki poteka v sklopu 7. okvirnega programa pod finančnim okriljem Evropske komisije. Projekt vodijo UCL (University College London), Krizni center Skalbes iz Rige in pisarna EUPHA (European Public Health Association) v Utrechtu, ki so k sodelovanju povabili 12 nacionalnih organizacij iz 12 novih članic EU, delujočih na področju javnega zdravja. Cilj projekta je najti odgovore na sodobne izzive na področju zdravja, kot so srčno-žilne bolezni, rak, duševne bolezni, nezgode in odvisnosti. Da bi bolje razumeli pomen raziskovanja javnega zdravja v posameznih državah in na tem področju razvili enotno strategijo raziskovanja za vso Evropo, bodo projektni partnerji med sabo povezali predstavnike civilnodružbenih organizacij, raziskovalcev in zastopnikov vladnih ustanov. K projektu je v letu 2010 pristopila tudi Slovenija (kot partnerja sodelujeta Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije in Inštitut za raziskave in razvoj "Utrip") z izbrano temo škodljivo pitje alkohola. Poročilo projekta, z namenom in opisom projekta, je v slovenskem in angleškem jeziku dostopno na straneh Inštituta za varovanje zdravja RS. 

 

To Empower the Community in response to Alcohol Threats (ECAT) je projekt, ki ga je sofinancirala Evropska komisija, in je potekal od leta 2006 do 2008. V njem je kot partner iz Slovenije sodeloval Zavod za zdravstveno varstvo (ZZV) Kranj. Projekt je želel okrepiti skupnost v odgovoru na grožnjo, ki jo predstavlja alkohol, predvsem preko povečevanja učinkovitosti alkoholnih preventivnih kampanj. 

 

European Drug Addiction Prevention Trial je projekt financiran s strani Evropske komisije. Potekal je med letoma 2003 in 2005, z namenom preprečevanja škodljive rabe alkohola, tobaka in drugim psihoaktivnih snovi pri učencih starih od 12 do14 let. V okviru projekta so strokovnjaki oblikovali učne vsebine o škodljivi rabi drog, ki jih je mogoče vključiti v pouk. Evalvacija je pokazala pozitivne učinke programa, zato so materiali za njegovo izvajanje dostopni tudi na spletni strani.

 

"Building Capacity Project" vključuje 31 držav in 10 organizacij, ki podpirajo Evropsko komisijo pri alkoholni politiki, usmerjeni v zmanjšanje velikih družbenih stroškov, povezanih z alkoholom v EU. Projekt sloni na raziskavah in ugotovitvah ostalih evropsko sofinanciranih projektov glede alkoholne politike (npr. PHEPA, ELSA), in želi informirati potrošnike ter jih spodbuditi k zdravemu načinu življenja. Koordinator projekta je Inštitut za varovanje zdravja RS.

 

 

 

EVROPSKE KROVNE NEVLADNE ORGANIZACIJE

"Eurocare" je evropsko združenje za alkoholno politiko, ki se ukvarja s preprečevanjem škodljivih posledic alkohola v Evropi. Združuje kar 50 prostovoljskih in nevladnih organizacij iz 20 evropskih držav. Spletna stran je urejena po posameznih področjih, ki vsebujejo ključne dokumente, dogodke, novice in uporabne povezave. Na strani je dostopen tudi pregled alkoholnih politik po državah EU

 

V okviru združenja Eurocare je od leta 2004 - 2006 potekal projekt "Bridging the gap". Njegov glavni namen je bil podpora in razvoj stategije EU, namenjene zmanjševanju škode zaradi uživanja alkohola (Strategija skupnosti za zmanjšanje škode zaradi uživanja alkohola v državah članicah EU, 2001), ter ozaveščanju mladih glede pitja alkohola, v skladu s Priporočilom Sveta EU glede uživanja alkohola pri mladih, posebej otrocih in mladostnikih.

 

 

 

NACIONALNE ORGANIZACIJE PO POSAMEZNIH DRŽAVAH 

Anglija 

Institute of alcohol studies

Spletna stran neodvisne organizacije, ki se trudi osveščati o problematiki alkohola. Zanimiva predvsem zaradi obsežne zbirke v celoti dostopnih člankov, ki pokrivajo širok spekter področij povezanih z alkoholom.

 

Department of health 

Spletna stran britanskega ministrstva za zdravje. Na podstrani, namenjeni škodljivemu pitju alkohola, je mogoče najti informacije o projektih in programih, ki jih izvaja ministrstvo, publikacije, statistične podatke in uporabne povezave. Eden izmed aktualnih projektov je kampanja, namenjena zmanjševanju škodljivih učinkov pitja alkohola. 

 

Alcohol Concern, Making sense of alcohol 

Spletna stran britanske nacionalne agencije, katere glavni namen je ozaveščanje o škodljivih posledicah pitja alkohola. Raziskovalna in praktična spoznanja želijo vključiti v oblikovanje alkoholne politike in izboljšanje storitev, namenjenih posameznikom, ki imajo z alkoholom povezane težave. Stran vsebuje zelo obširno in pregledno, tematsko urejeno bazo virov. 

 

Drinkaware

Privlačno in pregledno oblikovana spletna stran neodvisne, prostovoljne britanske organizacije, namenjena ozaveščanju o škodljivi rabi alkohola. Stran je praktično naravnana in vsebuje številne informacije o vplivu škodljivega pitja alkohola. Omogoča iskanje glede na različne starostne skupine in po tematikah, vsebuje pa tudi nasvete o tem, kako se o problematiki alkohola pogovarjati z mladostniki.

 

Škotska 

Alcohol Focus Scotland 

Gre za spletno stran škotske nacionalne organizacije za problematiko alkohola. Poleg obsežne baze informacij o povezanosti alkohola z zdravjem, pravom, vožnjo, ipd. vsebuje tudi bazo publikacij in novic. 

 

Scotland's health improvement agency 

Spletna stran škotske organizacije za izboljšanje zdravja. Podstran namenjena alkoholu je zanimiva predvsem zaradi uporabne zbirke publikacij za strokovnjake, starše in zaposlene ter zbirke povezav do materialov, ki sistematično in pregledno obravnavajo tematiko. 

 

Info Scotland, Alcohol 

Je spletna stran kampanje proti škodljivemu pitju, ki je bila izvedena s strani škotskega ministrstva za zdravstvo. Poleg informacij za mlade so dostopni tudi letaki in plakati.

 

Nizozemska

 

STAP - Dutch Institute for Alcohol Policy

Spletna stran neodvisne nizozemske organizacije, ki je tudi članica evropskega združenja Eurocare. STAP se ukvarja z oblikovanjem učinkovitih alkoholnih politik in osveščanjem javnosti o tveganjih, povezanih z uživanjem alkohola. 

 

 

 

SVET 

 

SVETOVNA ZDRAVSTVENA ORGANIZACIJA 

Spletna stran Svetovne zdravstvene organizacije (World Health Organization, WHO) vsebuje pregled pomembnejših tem s področja alkohola: 

 

Leksikon izrazov povezanih z alkoholom in psihoaktivnimi snovmi. 

 

Podatki o pitju alkohola 

Stran pregledno in celostno pokriva problematiko alkohola. Uporabniku nudi informacije o raziskavah WHO, ki se dotikajo porabe alkohola, vpliva alkohola na zdravje in družbenih ukrepov. Dostopne so tudi publikacije o alkoholu, v povezavi s sorodnimi tematikami (npr. duševno zdravje, kronične bolezni, prometne nesreče, nasilje).

 

Alkohol in droge v Evropi 

Stran obravnava problematiko alkohola v Evropi. Uporabnik lahko dostopa do aktualnih novic in dogodkov, statističnih podatkov o posameznih državah, osnovnih dokumentov povezanih s politiko nadzora in publikacij iz evropskega prostora. 

 

Zloraba psihoaktivnih snovi 

Stran vsebuje osnovne informacije o uporabi in zlorabi psihoaktivnih snovi: izraze, klasifikacijo ter podatke o razširjenosti uporabe. Obenem so navedeni projekti in aktivnostih WHO-ja s tega področja, dostopna je široka baza publikacij in nekateri raziskovalni inštrumenti. 

 

Prometna varnost 

Na strani so dostopna dejstva, številne publikacije in priročniki, statistični podatki ter sklepi in strategije WHO o varnosti v cestnem prometu. 

 

European Health for All database (HFA-DB) 

Obsežna in ažurna baza podatkov s področja zdravja. Podatke po posameznih državah zbirajo strokovnjaki, ki delujejo v okviru ministrstev ali inštitutov. Baza vključuje podatke od leta 1970 naprej, je posodobljena dvakrat letno in vsebuje okoli 600 kazalcev zdravja za 53 držav v regiji. Podatki vključujejo osnovne demografske spremenljivke, zdravstveni status (umrljivost, obolevnost, stanje matere in otroka), dejavnike, ki vplivajo na zdravje (npr. življenjski slog in okolje) in podatke o zdravstveni negi (dostop in uporaba storitev). Na strani je mogoča izbira spremenljivk, po katerih želimo primerjati določeno populacijo ali državo, in njihov slikovni prikaz.

 

Green Facts: facts on Health and the Environment

Na spletni strani je mogoče najti povzetek znanstvenega poročila o alkoholu, Global status report on Alcohol (2004), ki so ga napisali strokovnjaki iz WHO-ja. Poročilo vsebuje podatke o razširjenosti alkohola, vzorcih pitja in pivskih navadah v različnih državah, vplivih na zdravje ter povezanosti alkohola s socialnimi in ekonomskimi dejavniki.

 

Dokumenti Svetovne zdravstvene organizacije in Regionalnega urada Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo

 

Evropska listina o alkoholu (European Charter on Alcohol, 1995) je bila podana leta 1995 s strani Svetovne zdravstvene organizacije in sprejeta s strani članic Evropske Unije (EU v nadaljevanju). Izpostavlja etična načela in cilje za promocijo in zaščito zdravja in dobrobiti vseh ljudi v EU. Obenem poziva članice EU k uveljavitvi učinkovitih alkoholnih politik in programov, ki bodo upoštevali različne kulturne, družbene in politične okoliščine. 

 

Deklaracija o mladih in alkoholu (the Declaration in Young People and Alcohol, 2001) je bila sprejeta leta 2001 in je nastala na podlagi Evropske listine o alkoholu. Posebej je usmerjena na populacijo mladostnikov in razvijanje političnih ukrepov, podpornih aktivnosti in ciljev, s katerimi želi zaščititi otroke in mladostnike pred pritiskom uživanja alkohola. 

 

Evropski akcijski načrti za področje alkohola (European Alcohol Action Plans) so v letih 1992 - 2005 predstavljali osnovo za razvoj in vpeljavo alkoholnih politik in programov v državah članicah Njihov cilj je bil predvsem zmanjševanje škode, ki nastane zaradi uživanja alkohola. 

 

Evropski okvirni načrt alkoholne politike za evropsko področje (Framework for Alcohol Policy in the WHO European Region, 2006).Načrtzagovarja kulturno prilagojene ukrepe, poudarja delovanje v interesu zdravja, določa cilje in principe alkoholne politike ter zagovarja usklajen pristop na mednarodni, nacionalnih in lokalnih ravneh, ki vključuje zdravstvene delavce in civilno sfero. 

 

Global Alcohol Policy Alliance

Spletna stran nevladnih organizacij in zaposlenih v javnih zdravstvenih ustanovah. Namenjena je izmenjavi informacij in smernic za delo na področju tvegane in škodljive rabe alkohola. Na strani je mogoče najti partnerske organizacije po svetu in dostopati do uradne revije zveze The Globe Magazine, ki obravnava problematiko alkohola na vseh kontinentih.

 

NACIONALNE ORGANIZACIJE PO POSAMEZNIH DRŽAVAH 

Avstralija 

Drugs&alcohol in Victoria

Spletna stran ministrstva za zdravje avstralske zvezne države Victorie. Obravnava vsa pomembnejša področja tvegane in škodljive rabe alkohola, ki zadevajo mlade, odrasle in starše. Obenem nudi pregled preteklih inicativ za spoprijemanje s problematiko alkohola in obširno zbirko povezav do drugih podobnih (predvsem avstralskih) internetnih strani.

 

ZDA 

National institute on alcohol abuse and alcoholism

Izredno izčrpna in pregledna stran ameriškega nacionalnega inštituta za zlorabo alkohola in alkoholizem. Med drugim vsebuje zelo obsežno bazo publikacij (tudi gradivo za izobraževanje strokovnjakov in gradivo za učitelje), nabor internetnih povezav do statističnih podatkov različnih raziskav, slikovne prikaze s področja fiziologije človeka, zbirko povezav do drugih podobnih strani in aktualne novice. Eden od projektov inštituta, Rethinking drinking, je usmerjen v preprečevanje škodljive rabe alkohola pri odraslih. Spletna stran omogoča spoznavanje lastega vzorca pitja in nudi strategije ter nasvete za spremembo vedenja. V okviru inštituta je nastala tudi spletna stran za preprečevanje tveganega in škodljivega pitja pri mladostnikih The cool spot. Na strani mladostnik dobi potrebne informacije o pitju alkohola, obenem pa se preko interaktivnih iger in aktivnosti uči spoprijemanja z realnimi problemi, povezanimi z alkoholom, kot npr. pritisk vrstnikov. Študentom in dijakom, njihovim staršem ter zaposlenim v izobraževalnih ustanovah pa je namenjena spletna stran College drinking- changing the culture, na kateri so pregledno zbrane pomembnejše informacije o problematiki tveganega in škodljivega pitja alkohola pri dijakih in študentih. V okviru inštituta je nastala tudi strokovna baza o alkoholu, Alcohol and Alcohol Problems Science Database

 

Center of alcohol studies

Stran enega vodilnih ameriških centrov, ki se ukvarja z raziskovanjem, izobraževanjem in založništvom na področju problematike alkohola, predvsem škodljivega pitja in njegovih posledic. Vsebuje aktualne novice s področja, opis raziskav, ki trenutno potekajo v okviru centra, možnosti izobraževanja, ki jih nudijo, in zelo obsežno bazo virov s tega področja. 

 

Center for Disease Control and Prevention, CDC 

Gre za spletno stran ameriške nacionalne organizacije za nadzor nad boleznimi in preventivo. Na strani najdemo tudi problematiko alkohola in javnega zdravja, in sicer podatke o nacionalnih raziskavah in programih centra, povezanih z alkoholom, zbirko povezav do spletnih strani drugih organizacij ter odgovore na pogosto zastavljena vprašanja.

 

American Medical Association 

Spletna stran Ameriškega zdravniškega združenja, ki se posveča tudi problematiki tvegane in škodljive rabe alkohola in drugih drog. Vsebuje osnovne smernice zdravniškega združenja za delo na področju alkohola, priročnik za obravnavo oseb, ki škodljivo pijejo alkohol, ter publikacije o aktualnih temah, namenjene javnosti in medijem. Predvsem zanimiva je strategija za preprečevanje pitja pri mladoletnikih in publikacija o vlogi alkoholne industrije

 

The Marin Institute

Inštitut se ukvarja s preprečevanjem škodljivih učinkov, ki jih imajo negativne prakse alkoholne industrije na širšo javnost. Na strani lahko najdemo pregled aktualnih kampanj inštituta, podatke o največjih proizvajalcih alkohola in taktikah, ki jih uporabljajo, ter zbirko materialov o alkoholni industriji.

 

Alcohol Policy Information System

Na spletni strani Informacijskega centra za alkoholno politiko najdemo pregled in analizo zakonodaje na področju alkohola v ZDA. Stran vsebuje primerjalne tabele in podrobne informacije o zakonodaji po posameznih zveznih državah ZDA.

 

The International Center for Alcohol Policies (ICAP)

Gre za spletno stran mednarodnega centra za alkoholno politiko, ki je namenjen osveščanju o vlogi alkohola v družbi in preprečevanju škodljivih posledic alkohola. Stran pregledno in obširno predstavlja zakonodajo na področju alkohola v ZDA. Na strani najdemo tudi pomembnejše ICAP materiale, predloge za nadaljne branje in tabele s primerjavo izbranih določil v več kot 100 različnih državah.

 

Join together: Advancing effective alcohol and drug policy, prevention and treatment

Projekt Bostonske univerze za javno zdravje (Boston University School of Public Health), s katerim želijo angažirati skupnost za reševanje problemov povezanih z alkoholom in drogami. Spletna stran poleg prispevkov o alkoholu vsebuje predloge aktivnosti, s katerimi lahko člani skupnosti pripomorejo k reševanju problematike, ter ažurno bazo novic.

 

Nova Zelandija 

Alcohol Advisory Council of New Zealand

Spletna stran novozelandskega sveta za preprečevanje škodljivega pitja. Na njej najdemo osnovne informacije o alkoholu ter povezave do raznolikih informacijskih virov, ki obravnavajo problematiko. 

 

Mental Health and Alcohol and other drugs: Improving Outcomes for Children and Youth

Na strani je dostopen dokument novozelandskega ministrstva za zdravje, ki predstavlja strategijo za obravnavo problematike alkohola in duševnega zdravja pri otrocih in mladih. 

 

Afrika 

Alcohol, Drugs and Development 

Združenje organizacij, ki preučujejo obremenilen vpliv alkohola na ljudi v revnih in nerazvitih predelih sveta. Na strani so dostopni prispevki o aktualnem stanju, možnih strategijah ukrepanja in politikah držav, ter informacije o publikacijah, ki obravnavajo to področje.

 

Azija

 

Indian Alcohol Policy Alliance 

Spletna stran indijske nevladne organizacije, namenjena preprečevanju posledic škodljivega pitja alkohola. Na strani so navedene trenutne aktivnosti organizacije, elektronski časopis IAPA Newsletter z aktualnimi novicami iz celega sveta, dostopnih je tudi nekaj publikacij ter obsežna zbirka povezav do podobnih strani.

 

APAPA; Asia Pacific Alcohol Policy Alliance

Spletna stran združenja, namenjenega razvoju učinkovite alkoholne politike na azijsko-pacifiškem območju. Na strani so dostopni ključni dokumenti in priporočila Svetovne zdravstvene organizacije in nevladnih organizacij za področje alkohola, izsledki raziskav o vplivu trenutnih alkoholnih politik in baza statističnih podatkov. 

 

 

 

OSTALE ZANIMIVE POVEZAVE PO PODROČJIH

 

ALKOHOL IN OTROCI TER MLADI 

The European school survey project on alcohol and other drugs

ESPAD je Evropska raziskava o alkoholu in preostalih drogah med šolsko mladino. Na spletni strani so dostopne vse ključne informacije o raziskavi: namen, metodologija, vključene države, stara poročila o raziskavi in seznam člankov s povzetki ali celotnim besedilom. Dostopna je tudi aplikacija, ki omogoča grafični prikaz izbranih spremenljivk glede na državo, spol in leto raziskave.

 

The Health Behavior in School-aged Children (HBSC) 

Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju je mednarodna raziskava. Pri mladih, starih 11, 13 in 15 let, preučuje z zdravjem povezana vedenja in dejavnike. Na strani je mogoče dobiti ključne informacije ter seznam člankov in druge literature o raziskavi.

 

Look out! Alcohol

Spletna stran, ki je namenjena otrokom od 7-11 let, njihovim staršem in učiteljem. Otroci preko interaktivne igre odgovarjajo na vprašanja o alkoholu. Starši in učitelji pa na strani, poleg informacij o alkoholu, najdejo tudi učne načrte in številne ideje za aktivnosti. 

 

National Association for Children of Alcoholics

Spletna stran neprofitne organizacije, ki se trudi zaščititi otroke pred škodljivimi posledicami alkoholizma v družini . Stran je zanimiva zaradi obsežne baze literature. Dostopni so viri za različne profile strokovnjakov (izobraževalne, zdravstvene, socialne delavce, ipd.), elektronski časopis organizacije, seznam bibliografije iz večih baz, mogoče pa je tudi iskati po zbirki IDA (Information on Drugs&Alcohol), ki vključuje več kot 100.000 povzetkov in besedil o problematiki. 

 

NIDA for Teens: the science behind drug abuse

Spletna stran na kateri so znanstvena spoznanja razumljivo razložena, interaktivne igre pa omogočajo poglabljanje znanja. Največ informacij o alkoholu je mogoče najti na blogu The Sara Bellum blog.

 

Teens health: Drugs&Alcohol; for teens

Stran vsebuje osnovne informacije o alkoholu, prekomernem pitju in soočanju s problemom alkoholizma pri starših oz. problemom lastnega prekomernega pitja alkohola.

 

Alcohol Concern 

Strokovna in zelo praktično naravnana stran britanske prostovoljne agencije. Vsebuje praktična vodila za delo z otroki, katerih starši imajo probleme z alkoholom. Praktična vodila izhajajo iz realnih problemov, s katerimi se pri svojem delu soočajo strokovnjaki različnih strok (učitelji, zdravstveni delavci, socialni delavci).

 

Info Scotland, Alcohol 

Spletna stran nemenjena informiranju mladih o alkoholu v povezavi z različnimi področji življenja: odnosi, delom, zdravjem, kulturo in pravom. Na zanimiv način, preko interaktivnega pripomočka razbija mite o alkoholu, prikazuje kratkoročne in dolgoročne učinke alkohola na telo, na strani pa je dostopen tudi dnevnik za beleženje popitega alkohola.

 

Frank

Stran vsebuje zelo kvaliteten in interaktiven multimedijski material, ki obravnava problematiko drog. Na podstrani o alkoholu so predstavljene osnovne informacije, kot npr. učinki alkohola, tveganja, povezana s prekomernim pitjem, zakoni na tem področju. Na strani je mogoče anonimno zastavljati vprašanja o problematiki drog. Obenem stran ponuja nasvete, kako ravnati v primeru, da želimo pomoč zase ali za bližnje.

 

TheSite.org: your guide to the real world; drinking 

Privlačna in pregledna stran, namenjena mladim odraslim, nudi informacije in nasvete o problematiki pitja alkohola. Vsebuje članke z razlagami in nasveti o temah kot, vpliv alkoholnih pijač na posameznika, odgovorno pitje alkohola, ipd. Na strani je mogoče tudi zastaviti vprašanje ali se vključiti v diskusijo.

 

The cool spot

je spletna stran za preprečevanje škodljivega pitja pri mladostnikih. Nastala je v okviru ameriškega nacionalnega inštituta za zlorabo alkohola in alkoholizem (National institute on alcohol abuse and alcoholism). Na strani mladostnik dobi potrebne informacije o pitju alkohola, obenem pa se preko interaktivnih iger in aktivnosti uči spoprijemanja z realnimi problemi, povezanimi z alkoholom, kot npr. pritisk vrstnikov.

 

College drinking - changing the culture

Spletna stran je namenjena študentom in dijakom, njihovim staršem ter zaposlenim v izobraževalnih ustanovah. Nastala je v okviru ameriškega nacionalnega inštituta za zlorabo alkohola in alkoholizem (National institute on alcohol abuse and alcoholism). Na strani so pregledno zbrane pomembnejše informacije o problematiki škodljivega pitja alkohola pri dijakih in študentih.

 

CHAPAPS 

Reducing Harm and building capacity for Children affected by Parental Alcohol Problems in Europe je projekt za zmanjševanje škode in vzpostavljanje možnosti za otroke staršev alkoholikov. Gre za 4-letni projekt, ki združuje 21 strokovnih partnerjev iz 17 evropskih dežel. V Soveniji poteka pod okriljem Katedre za družinsko medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in želi opozoriti javnost na obstoj in problematiko otrok, izpostavljenim alkoholizmu enega ali obeh staršev.

 

ALKOHOL IN ŠOLSKO OKOLJE

European Drug Addiction Prevention Trial

Spletna stran projekta Evropske komisije, namenjenega preprečevanju škodljive rabe alkohola, tobaka in drugih drog pri učencih starih od 12 do 14 let. Na spletni strani so dostopni priročniki z učnimi vsebinami o škodljivi rabi drog, ki jih je mogoče vključiti v pouk. 

 

College Alcohol Study (CAS)

Spletna stran predstavlja raziskavo o pitju alkohola med študenti, ki so jo v letih 1993, 1997, 1999 in 2001, na vzorcu 14.000 študentov izvajali raziskovalci Harvardske šole za javno zdravje (The Harvard School of Public Health). Na strani so dostopne publikacije s spoznanji raziskave, ki se večinoma nanašajo na problematiko prekomernega pitja alkohola (binge drinking) pri študentih. 

 

ALKOHOL IN DELOVNO OKOLJE 

BNET 

Spletna stran na kateri zaposleni in managerji najdejo praktične in preverjene informacije o temah povezanih z delom. Na strani so dostopni članki iz starih izvodov (1989-2002) revije Alcohol Health&Research World.

 

ALKOHOL IN STAROSTNIKI

AgePage: Alcohol use in older people

Pregleden članek o alkoholu in starostnikih, objavljen na strani Ameriškega nacionalnega inštituta za staranje (National Institute on Aging).

 

Older adults and alcohol: you can get help 

Publikacija, ki pregledno predstavlja področje alkohola in staranja, objavljena na strani Ameriškega nacionalnega inštituta za staranje (National Institute on Aging). 

 

 

ALKOHOL IN ŽENSKE, ALKOHOL IN NOSEČNOST 

Gender Issues Network on Alcohol

Gre za projekt, ki poteka pod okriljem škotske organizacije Alcohol Focus Scotland, in se usmerja na problematiko alkohola pri ženskah. Stran nudi številne informacije in novice s področij družinskega nasilja, staranja, zdravja in nosečnosti, v povezavi z alkoholom. 

 

Women for sobriety

Spletna stran predstavlja organizacijo in program samopomoči za ženske, odvisne od alkohola. Na strani objavljen program Novo življenje ter številni članki, ki so lahko ženskam v pomoč pri premagovanju odvisnosti. 

 

Alcohol, a women's health issue

Pregleden članek o alkoholu in ženskah, ki je nastal v okviru Ameriškega nacionalnega inštituta za zlorabo alkohola in alkoholizem (National institute on alcohol abuse and alcoholism). 

 

Uživanje alkohola in njegova škodljivost v nosečnosti 

Pregleden prispevek o tematiki, ki je nastal v okviru Inštituta za varovanje zdravja Slovenije (IVZ).

 

ALKOHOL IN PROMET, ALKOHOL IN NESREČE

Mothers Against Drunk Driving (MADD) 

Spletna stran neprofitne organizacije, ki želi preprečiti vožnjo pod vplivom alkohola, pomagati žrtvam prometnih nesreč, povzročenih pod vplivom alkohola, ter preprečiti pitje mladoletnih oseb. Na strani so navedene kampanje društva, statistični podatki in raziskave s področja vožnje pod vplivom alkohola, gradiva namenjena posameznikom, katerih bližnji so bili žrtve nesreč, povzročenih pod vplivom alkohola, ter nasveti in gradiva za starše mladoletnikov.

 

TRŽENJE ALKOHOLA

European Centre for monitoring alcohol marketing

Spletna stran nudi pregled nad področjem oglaševanja alkoholnih pijač. Vsebuje aktualne novice s tega področja, pregleden opis opaznih trendov v oglaševanju, izsledke raziskav o vplivu oglaševanja na prekomerno pitje, pregled zakonodaje na področju oglaševanja po posameznih državah in galerijo oglasov. 

 

The center of alcohol marketing and youth 

Spletna stran centra, namenjenega spremljanju tistih oglaševalnih praks alkoholne industrije, ki predstavljajo tveganje za zdravje in varnost mladih. Zanimiva je predvsem galerija plakatov in televizijskih oglasov, dostopni pa so tudi izsledki raziskav s področja. 

 

KAKO SI POMAGAMO, KAKO POMAGAMO DRUGIM 

www.infomosa.si 

Na spletni strani MOSA: Mobilizacija skupnosti za odgovornejši odnos do alkohola, je mogoče najti naslove in kontaktne številke, na katere se lahko obrnemo, če imamo sami oz. imajo naši bližnji težave z alkoholom. Po nasvet se je mogoče obrniti na strokovnjake iz centra za socialno delo, na ljudi iz različnih društev in klubov v regiji oziroma na splošnega zdravnika ali psihologa v domačem zdravstvenem domu. Na strani so naslovi urejeni po regijah Slovenije. 

 

Binge drinking 

Uporabna in praktično naravnana spletna stran z nasveti, kako ob problematiki alkoholizma pomagati sebi in drugim. 

 

Down your drink 

Uporabnik na strani lahko preveri ali je njegov pitje alkohola tvegano. V primeru prekomernega pitja, se lahko registrira na spletno stran, namenjeno spreminjanju vzorca škodljivega pitja alkohola. Ob vsakem vstopu na stran mora vpisati uporabniško ime in geslo, kar mu omogoča popolno anonimnost. Stran mu nato omogoča izdelavo osebnega plana, sledenje programu s praktičnimi vajami, vodenje dnevnika pitja in beleženje lastnih prepričanj.

 

Ensuring solutions to alcohol problems 

Gre za projekt Centra za integrirano zdravstveno politiko, ki deluje znotraj univerzitetnega medicinskega centra univerze George Washington. Na strani je mogoče najti vire in pripomočke za posamezne ravni reševanja problemov, povezanih z alkoholom, in sicer za: izobraževanje o problematiki, prepoznavanje problemov z alkoholom, in njihovo zdravljenje.

 

Alcohol Concern 

Strokovna in zelo praktično naravnana stran britanske prostovoljne agencije za tvegano rabo alkohola. Vsebuje praktična vodila za delo z otroki, katerih starši imajo probleme z alkoholom. Praktična vodila so namenjena strokovnjakom iz različnih strok (učitelji, zdravstveni delavci, socialni delavci) in izhajajo iz realnih problemov, s katerimi se le-ti soočajo. 

 

ALKOHOL IN ZDRAVJE 

About.com: Alcoholism 

Na spletni strani so dostopni številni članki na temo alkohola. Obravnavajo odvisnost od alkohola: njene simptome, diagnostiko in zdravljenje, ter predstavljajo škodljive učinke, ki jih ima pitje alkohola na zdravje. 

 

Na spletni strani Ameriškega nacionalnega inštituta za zlorabo alkohola in alkoholizem (National institute on alcohol abuse and alcoholism) so v elektronski obliki dostopni vsi izvodi revije Alcohol research&health. Primeri člankov: škodljivi vpliv alkohola na možgane, škodljivi vpliv na kognicijo, škodljivi vpliv na ledvice, nevarnosti ob mešanju alkohola in zdravil.

 

Interaktivno telo (Interactive body) je aplikacija, ki omogoča spremljanje vpliva alkohola na organizem.

 

 

RAZNO 

Zbirka zloženk/posterjev (v angleščini) 

 

Alkohol in mladi (Alcohol and young people)

Alkohol in ženske (Alcohol and women)

Alkohol in moški Alcohol and and men)

Alkohol, duševno zdravje in dobro počutje (Alcohol, mental health and wellbeing)

Alkohol in tvegano vedenje (Alcohol and risk-taking)

Alkohol in nezaščiteni spolni odnosi (Alcohol and unprotected sex)

Alkohol in tvoja čustva (Alcohol and your emotions)

Alkohol in tvoje zdravje (Alcohol and your health)

Alkohol in njegova pot skozi tvoje telo (Alcohol and its journey through your body)

Akutna zastrupitev z alkoholom (Alcohol poisoning)

Odvisnost od alkohola (Alcohol dependence)

Nosečnost in alkohol (Pregnancy and alcohol)

Alkohol in srčna

 
Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se